Tehnička Bezbednost -> Protiv-požarne centrale

Zadatak protiv-požarnog alarmnog sistema je da informaciju o aktiviranju senzora (u slučaju požarnog alarma) prosledi do odredjenih osoba ili centra za alarmiranje.

Da bi obavljao svoju funkciju sistem alarma mora da ima senzore (protiv-požarne senzore) i alarmne centrale.

Centrala preuzima signale koje dobije od perifernih javljača (senzora), obradjuje ih i aktivira elemente za signalizaciju proti-požarnog alarma.

Inproduct System saradjuje sa velikim srpskim firmama specijalizovanih za protiv-požarne sisteme, tako da smo u mogućnosti da vam u potpunosti opremimo objekat svom potrebnom opremom. Takodje smo u mogućnosti da vam obezbedimo i sve potrebne sertifikate i ateste vezane za protiv-požarne sisteme. Svi SALTO i EVVA proizvodi zadovoljavaju sve protiv-požarne standarde i poseduju sve potrebne svetske sertifikate u pogledu ovih standarda.