Tehnička Bezbednost -> SOS sistemi za hotele

Zadatak SOS alarmnog sistema je da informaciju o aktiviranju SOS poteznog prekidača (u slučaju hitnog medicinskog slučaja) prosledi do odredjenih osoba ili centra za alarmiranje.

Da bi obavljao svoju funkciju sistem alarma mora da ima senzore (potezne prekidače) i alarmne centrale.

Centrala preuzima signale koje dobije od perifernih javljača (senzora), obradjuje ih i aktivira elemente za signalizaciju SOS alarma.